Privacy Policy

B-Balanced gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen. 

Wij beschermen uw privacy op de volgende manieren: 

 • Uw persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden gegeven, verkocht of afgestaan. 
 • Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database. 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. B-Balanced houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).   

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring; 
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

B-Balanced 

Leistraat 20 

9450 Heldergem 

coaching@b-balanced.net 

Telefoon : 0486 51 43 93 

 1. WAAROM B-BALANCED GEGEVENS NODIG HEEFT

B-Balanced verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

Daarnaast kan B-Balanced uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden : 

 • Klantenadministratie en dienstverlening aan klanten (uitvoering overeenkomst) 
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van B-Balanced (uitvoering overeenkomst) 
 • Servicemailing voor en/of na uw bezoek, contact in geval van afspraakwijziging of annulatie) 
 • Het versturen van informatie over activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang) 
 • Ezine (e-mail) 

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken. 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken : 

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres,  
 • Privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres 
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht/gender 
 • Interesses  
 • Opleiding en vorming  

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden. 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 

 1. HOE LANG B-BALANCED GEGEVENS BEWAART

B-Balanced bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

3. UW PRIVACY RECHTEN 

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve contact op te nemen met Nathalie Van Audenhove via email of per post: 

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die B-Balanced mogelijks over u beschikt; 
 • Recht op inzage, vervollediging of correctie van uw persoonsgegevens; 
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens; 
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens; 
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 
 1. DELEN MET ANDEREN

B-Balanced verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.  

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. 

Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor: 

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider) 
 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..) 
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers,  …) 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden).  

Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

 1. IN KAART  BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van B-Balanced worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waardoor het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.  Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.  B-Balanced gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.  Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

 1. GOOGLE ANALYTICS

B-Balanced maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van B-Balanced bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten.  Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.  U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan B-Balanced te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. B-Balanced heeft hier geen invloed op. B-Balanced heeft Google geen toestemming gegeven om via B-Balanced verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

 1. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@b-balanced.net.  B-Balanced zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.b-balanced.net. 

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  (om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren). Om je je identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. 

Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. 

 1. BEVEILIGEN 

B-Balanced neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van B-Balanced maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.  

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. (…inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking…) 

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
 • Wij gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig, en installeerden een ‘firewall’. 
 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig; 

Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan word u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door B-Balanced verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met B-Balanced op via info@b-balanced.net.  Www.b-balanced.net is een website van B-balanced.  

B-Balanced is als volgt te bereiken:  

Postadres: Leistraat 20 – 9450 Heldergem 

Vestigingsadres: Leistraat 20 – 9450 Heldergem 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:  

Telefoon: 0486 51 43 93 

E-mailadres: info@b-balanced.net 

 1. PRIVACYCOMMISSIE 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.  

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming : 

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) 

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 

commission@privacycommission.be 

 1. REVISIE

B-Balanced kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen.  Het is aangewezen om de meest recente en enige up-to-date revisie van de privacyverklaring te consulteren en wij informeren u via de website. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018. 

Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.